ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) เป็นข้อตกลงระหว่าง Kaideehomehome และWeb Site อื่น ๆ ในกลุ่ม (ต่อไปนี้เรียกว่า “Kaideehome”) ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ในนามของ Kaideehome กับ ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของ Kaideehome (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

ข้อตกลงนี้กำกับดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของ Kaideehome ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลพินิจของ Kaideehome แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

– การใช้งานหรือบริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaideehome อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ใช้งานต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นใด ๆ ที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานไม่ถือว่าได้รับอนุญาต (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ให้ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaideehome เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้บริการได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้ทุกประการก่อนเริ่มต้นใช้งานหรือบริการ หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่หรือใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaideehome

– การที่ผู้ใช้งานเข้าถึง ใช้งานหรือบริการ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Kaideehome ลงประกาศ พูดคุย ติดต่อสื่อสารกับผู้ซื้อหรือผู้ขาย สมัครสมาชิก กดเมนูคำสั่งใด ๆ หรือการกดเข้าสู่หน้าถัดไปบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น Kaideehome ถือการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้งานที่เข้าใจอย่างละเอียดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงนี้ และระเบียบต่าง ๆ ที่มีตามนโยบายของ Kaideehome ทุกประการ โดยการแสดงเจตนาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

– แพลตฟอร์มเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Kaideehome ทั้งหมด สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บัญชีสมาชิก ข้อมูล เนื้อหาและบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Kaideehome ถือเป็นสมบัติของ Kaideehome แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานเพียงได้รับสิทธิ์แบบจำกัด ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และอาจถูกเพิกถอนได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อมูลที่ลงประกาศโดยผู้ใช้งานเป็นของผู้ใช้งานหรือผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง

1) กฎระเบียบการใช้งานและการเป็นสมาชิก
2) การลงประกาศ
3) ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
4) ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
5) ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขาย
6) ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูล
7) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุย
8) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ Package ที่ให้บริการ
9) ค่าบริการและเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าบริการ
10) การโปรโมทประกาศ
11) นโยบายความเป็นส่วนตัว
13) อื่นๆ

ความที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีผลใช้บังคับกับในกรณีผู้ใช้งานในนามของหรือเพื่อวัตถุประสงค์ของนายจ้าง องค์กรธุรกิจ ร้านค้า (ไม่ว่าจะจดทะเบียนทางกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ด้วย ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานรับรองและรับประกันว่าตนมีอำนาจทางกฎหมายในการทำนิติกรรมหรือก่อความผูกพันระหว่างนายจ้าง องค์กรธุรกิจ หรือร้านค้ากับข้อตกลงนี้ การกระทำใด ๆ และการแสดงเจตนาตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขต่าง ๆ ในข้อตกลงนี้และตามนโยบายของ Kaideehome ของผู้ใช้งานดังกล่าวถือว่าได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนในนามขององค์กรธุรกิจหรือร้านค้านั้น ๆ โดยการตกลงยินยอมดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและเพิกถอนมิได้เช่นกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ในภายหลังตามความเห็นสมควรของ Kaideehome โดยมิต้องให้คำบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนผู้ใช้งานเป็นการล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้และมีผลบังคับโดยทันที ซึ่งจะมีการประกาศในสถานที่ที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaideehome ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดต่าง ๆ ด้วยตนเอง การที่ผู้ใช้งานดำเนินการ ใช้งานหรือบริการเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ Kaideehome ต่อไป ถือว่าผู้ใช้งานดังกล่าวให้ความตกลงยินยอมโดยสมบูรณ์ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนั้น

ขอบเขตการใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaideehome ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ถูกกำหนดและจำกัดพื้นที่การใช้งานหรือบริการเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบจัดหาฮาร์ดแวร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสาร) และซอฟต์แวร์ (ระบบปฏิบัติการ) ที่สามารถเข้าถึงและเข้ากันได้กับเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaideehome และความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (หากมี) เป็นการส่วนตัว

ข้อตกลงสำหรับการลงประกาศ

เว็บไซต์ Kaideehome.com ให้บริการลงประกาศอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ผู้ใช้งานรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ที่ออกโดยผู้ให้บริการอย่างไม่มีเงื่อนไข หากไม่ปฏิบัติตามกฏ ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการ และลบประกาศพร้อมทั้งข้อความทั้งหมดของผู้ใช้บริการ รวมถึงเพิกถอนสิทธิการใช้งานตลอดจนสมาชิกภาพได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. ผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์จะต้องสมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน พร้อมทั้งทำการยืนยันตัวตนด้วยตัวเองผ่านทางอีเมลก่อนเริ่มการใช้งานเว็บไซต์
2. การลงประกาศอสังหาริมทรัพย์ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่กำกวม และไม่ซ้ำกัน หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องทางผู้ให้บริการสามารถลบข้อมูลประกาศทิ้ง พร้อมทั้งเพิกถอนสมาชิกภาพได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
3. อนุญาติให้ลงประกาศเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ห้ามลงประกาศสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
4. ต้องระบุตำแหน่งอสังหาริมทรัพย์บนแผนที่ให้ถูกต้อง
5. ห้ามใช้รูปภาพประกอบ/วีดีโอ/เสียง/การนำเสนอทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว ที่เข้าข่ายหลอกลวง หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง
6. ข้อมูลตลอดจนรูปภาพประกอบ/วีดีโอ/เสียง/การนำเสนอทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว จะต้องไม่เป็นเนื้อหาที่ผิดศีลธรรมอันดี หรือทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย รำคาญใจ หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่
7. ห้ามใช้ข้อความไม่สุภาพ-หยาบคาย ตลอดจนหมิ่นเหม่ ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
8. ผู้ลงประกาศต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อการลงประกาศของท่าน ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการติดต่อที่เกิดขึ้นหลังจากการลงประกาศ อนึ่งหากไม่ต้องการลงประกาศอีกต่อไป ผู้ใช้สามารถลบประกาศของท่านได้ที่หน้าสมาชิก
9. เว็บไซต์ Kaideehome.com เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น มิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อมูลข้องผู้ประกาศที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ตลอดจนปกป้องตนเองจากอาชญากรรม การหลอกลวง หรือการต้มตุ๋น
10. หากผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
11. ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ ต่างๆที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนรายละเอียดประกาศที่ลงประกาศโดยผู้ใช้ ผู้ให้บริการขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลดหรือเพิ่มเติมกฏระเบียนการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

admin : kaideehome.com 12/1/2021

Download document

Enter your email before downloading this document

Compare

Enter your keyword